2017 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler kapsamında; deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine destek verilecek.

2017 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler kapsamında; deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine destek verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği, 13 Eylül’de Resmi Gazete ‘de yayımlandı.

Balıkçı gemisi sahipleri desteklenecek - Tebliğ ile 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Tebliğ, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nde (SUBİS) kayıtlı, 1.1.2017 tarihinde geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsıyor.

Başvurular için son tarih 3 Kasım - Buna göre, desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 3.11.2017 tarihi mesai saati bitimine kadar gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine müracaat edecekler. Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı başvuracak.

İl/ilçe müdürlüğü tarafından balıkçı gemisinin 1.1.2017 tarihinde; geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu, o tarihte balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri, kayıtlardan ve SUBİS’ten kontrol edilecek. Desteklemeye uygun bulunarak işleme alınan balıkçı gemisinin müracaatı SUBİS’e kayıt edilecek.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için 2017 yılında ayrılan ödenekten karşılanacak.

Bilgi güvenliği - Toplanan veriler geleneksel kıyı balıkçılığının yönetilebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı dışında kullanılamayacak.

Tebliğde yer almayan hususlarda, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda ve Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla, il/ilçe müdürlükleri yetkili olacak.

Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçı gemisi sahipleri desteklemeye hak kazanmış olsa dahi desteklemeden yararlandırılmayacaklar. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınacak.

Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler 5 yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.