İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Damızlık Düve Alımlarına Yüzde 30 Hibe Desteği Müracaatlarının Başladığını Açıkladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ‘Milli Tarım Projesi’ kapsamında mera hayvancılığı yetiştirici bölgesi olarak belirlenen 30 İl arasında yer alan Artvin, TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan ve en az 20 en fazla 200 baş etçive kombine ırk düve satın alan üreticilere satın aldıkları düve başına yüzde 30 oranında hibe desteği verecek.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. Maddesine göre 05.06.2017 tarihinde kararlaştırılan ve 18 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren  2017/10465 sayılı, 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara dayanılarak  26.08.2017 tarihli ve 30166 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2017/32) ve 08.09.2017 tarihinde yayımlanan Uygulama Rehberi doğrultusunda damızlık düve alımlarına yüzde 30 hibe desteği verilecektir. 

Bakanlıkça yetiştirici bölgesi olarak belirlenen iller (Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat) ile  Bakanlıkça belirlenecek mera, iklim yapısı, yetiştirici kültürü uygun diğer illerde uygulanmak üzere TÜRKVET'e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 200 baş'a kadar düve alımı desteği verilecektir. 

Hibe Miktarı - Rehberde belirtilen üst limiti geçmemek üzere, alım fiyatının  %30'u, Hibe Üst Limitinin Etçi ve kombine damızlık gebe düvelerde 8.500,00 TL/Baş , Etçi ve kombine 8-13 aylık damızlık boş düveler için 5.000,00 TL/Baş, Başvuru Yeri: İşletmenin bulunduğu/ikamet edilen İl/İlçe müdürlüklerine,  Başvuru Şekli: Yetiştirici İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvuracaktır. 
Farklı İl/İlçelerde birden fazla işletmesi olanlar ise ikamet ettiği İl yetiştirici bölgesi olarak belirlenen İller içerisinde bulunmuyorsa, işletmesinin bulunduğu yetiştirici bölgesindeki herhangi bir yerdeki İl/İlçe müdürlüğüne o işletmeleri için müracaat eder.

Başvuru  Zamanı - 11 Eylül 2017 ve 10 Ekim 2017 tarihleri arasında 30 (otuz) gün , yapıldığı yıl için geçerlidir. Her müracaat sahibi, düve alım desteğinden sadece bir defa yararlanabilir. Hibe desteğinden şirket ortağı olarak yararlanan yetiştirici/üretici şirket ortaklığından ayrılsa dahi hibe desteğinden bir daha yararlanamaz.  Posta, e-posta, kurye, faks, vb. yöntemlerle gönderilen başvurular ile Genel Müdürlükçe belirlenen son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmez. 

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir
Gerçek kişiler, Tüzel kişiler.
Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26.08.2017 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • TÜRKVET sistemine kayıtlı sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmak.
 • İşletme kapasitesi (Hayvancılık işletmesi kapasite raporu (EK-6) ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olacaktır.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin Kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar.
 • Yetiştirici/üreticiler yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
 • Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler. 
 • Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir. 
 • Aynı işletme için kapasitesi ne olursa olsun 2. bir yetiştirici/üretici tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Daha önce Bakanlık veya diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından damızlık hayvan alımı hibesi için yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı işletme için tekrar başvuru yapılamaz


Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar
 • Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,  
 • Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar. Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir.    
 • 5488 sayılı Tarım Kanunu'nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır) 
 • İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, 
 • Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler
 • Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar.
 • a, d ve e maddeleri için yatırımcıdan taahhütname kapsamında beyanı alınır.


Başvuruda Aşamasında Aranacak Belge ve Bilgiler 
 • Ek-2'de yer alan başvuru dilekçesi (Kurumdan temin edilebilir veya Bakanlığımız Web sayfasına girilerek Uygulama Rehberin eklerinden indirilebilir.),
 • Ek-3'de yer alan başvuru formu (Kurumdan temin edilebilir veya Bakanlığımız Web sayfasına girilerek Uygulama Rehberin eklerinden indirilebilir.),
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için-aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak)
 • Varsa, başvuru sahibinin ve Bakanlığın düzenlediği (MEB, İŞKUR, KOSGEB ve GTHB'nin birlikte organizasyonlarında) hayvancılık konusunda eğitime katıldığına dair belge/sertifika veya ziraat/veteriner teknisyeni-teknikeri, ziraat mühendis ya da veteriner hekim mezuniyet belgesi/diploma fotokopisi,
 • Varsa gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge,
 • Varsa işletmenin ari/organik niteliğine dair belge.
 • Başvuru ve sözleşme aşamasında istenilen belgeler Uygulama Rehberi ekinde, HAYGEM'in  internet sitesinde ve millihayvancilik.tarim.gov.tr/ adresinde  yayımlanmaktadır.
 • Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri  (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
 • Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
 • Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,

Düve Desteği Hibe Sözleşmesi İmzalanması Aşamasında Aranacak Belge ve Bilgiler
 • Düve Desteği Hibe Sözleşmesi( Ek-4 Kurumdan temin edilebilir veya Bakanlığımız Web sayfasına girilerek Uygulama Rehberin eklerinden indirilebilir.),
 • Taahhütname(Ek-5 Kurumdan temin edilebilir veya Bakanlığımız Web sayfasına girilerek Uygulama Rehberin eklerinden indirilebilir.),
 • Hayvancılık İşletmesi Kapasite Raporu (Ek-6 Kurumdan temin edilebilir veya Bakanlığımız Web sayfasına girilerek Uygulama Rehberin eklerinden indirilebilir.)

Düve alımları

Düve Yetiştirici Merkezleri (27/06/2016 tarihli ve 2016/9003 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar, 03/10/2016 tarih ve 29846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)" ve 01/12/2016 tarih ve 29905 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/47)" ne göre 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip kurulan işletmeler), Hastalıktan ari işletmeler(Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işletmeyi), TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden(TKK) ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri (Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı damızlık birlikleri), merkez birliklerinden temin edilerek gerçekleştirilir. Temin ve dağıtımla ilgili diğer hususlar HAYGEM tarafından belirlenir. Düvelerin TİGEM ve TKK'dan satın alınması ve yetiştiricinin muvafakati halinde hibe ödemeleri yetiştirici adına, TİGEM ve Tarım Kredi Kooperatifi hesabına aktarılır.

Yaptırımlar
 • Yetiştirici, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas düveleri ödemenin yapılmasından sonra mücbir sebepler* hariç 3 (üç) yıl süre ile satamaz ve devredemez. Bu amaçla, İl/İlçe Müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.
 • Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.


Destekleme kaynaklarından karşılanmayacak giderler
 • Hibe sözleşmesinde yer almayan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.
 • Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.
 • Hibeye esas toplam tutarın, Bakanlıkça belirlenmiş üst sınırını aşan kısmı yetiştirici tarafından karşılanır. Yetiştiricilerimize duyurulur” ifadelerine yer verildi.