Madde-1)Dilek YAŞAR’ın 23/08/2017 tarih ve 3656 sayılı dilekçesinde; Başkanlığımızın uygun görmüş olduğu yerde hayrat çeşme yaptırma şartıyla 5.000,00 TL bağış yapma talebi Meclisimizce incelenerek yapılan görüşmeler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 nci badesinin (g) bendi gereğince 5.000,00 TL’nin Belediyemiz hesaplarına yatırılması kaydıyla Belediyemizce de uygun görülecek yere hayrat çeşme yaptırma talebinin uygunluğuna Belediye Meclisinin 06/09/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

Madde-2) Belediye Başkanlığımıza ait araçlar ile Halitpaşa Meydanından Atatepe Mevkiine Toplu taşıma yapılmasının uygunluğuna ve sivil-öğrenci ücretlerinin Sivil Ücretinin 2,00 TL, Öğrenci Ücretinin 1,50 TL olarak belirlenmesine Belediye Meclisinin 06/09/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

Madde-3) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesi ve 22/05/2016 gün ve 29719 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda; Belediye Meclisinin 06/08/2014 gün ve 43 sayılı kararı ile ihdas edilerek Belediyemiz Norm Kadro Cetveline eklenen 1 adet 4’üncü dereceli 21621 unvan kodlu Hal Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine 4470 unvan kodlu 1 adet 4’üncü dereceli Sağlık İşleri Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ve iptal edilen Hal Müdürlüğü marifetiyle yürütülen hizmetlerin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine Belediye Meclisinin 06/09/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

Madde-4) Naime ALTUNTAŞ’ın Belediyemize vermiş olduğu 22/08/2017 gün ve 3642 sayılı dilekçesine istinaden; mülkiyeti şahsına ait olan Artvin Merkez Dere Mahallesi 266 ada 27 parsel numaralı taşınmazın kamulaştırılma talebinin, daha detaylı incelenmek ve değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna havalesine Belediye Meclisinin 06/09/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

Madde-5) 1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2013/41 sayılı genelgesine istinaden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-74 olan) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-19 olan) Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Artvin Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli şehir plancısı Mesut Yüksel'in görevlendirilmesi ile hazırlatılmış olan Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 223 ada 45 parsel sayılı taşınmaza ait plan değişikliği çalışması yaklaşık 3350 m²’lik bir alanı kapsamaktadır. İmar planı değişikliğine konu taşınmaz, Artvin İli Merkez İlçesi imar planında 01/06/2016 tarih ve 66 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olan plan değişikliği sonucunda Ortaöğretim Alanı Emsal:3.00 Yençok:Serbest şeklinde tanımlıdır. Söz konusu plan değişikliği teklifi “Planlama ile alanda bir adet Sosyal Bilimler Lisesi ile bu eğitim tesisine yönelik 200 kişilik sosyal tesis alanı oluşturulması planlanmaktadır. Planlama ile oluşturulan Ortaöğretim Tesis Alanı ve Sosyal Tesis Alanı için Emsal:3 Yükseklik ise serbest olarak belirlenmiştir. Çekme mesafeleri de her yönden 3 metre olarak yeniden belirlenmiştir.” şeklindedir.

Artvin Belediyesi Meclisi'nin 02.08.2017 tarih ve 78 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na havale edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-74 olan) ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-19 olan) plan değişikliği teklifinin Komisyonca yapılan değerlendirme sonucu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. Maddesinin “İmar planı değişikliği; plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü, sosyal ve teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte, kamu yararı amaçlı, teknik ve nesnel gerekçelere dayanılarak yapılır.” Bendine istinaden plan değişikliği teklifinin oy birliği ile uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 06/09/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi. 

Madde-6) İmar Plan Değişiklikleri
1. Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Artvin İl Müdürlüğü’nün ilgi (a) yazısı ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle sınırlarında bulunan 4 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait Trafo Yeri amaçlı Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-76 olan)değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır. Bahse konu talebin sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre değerlendirilmek üzere İmar komisyonuna havalesine ; 
2. Artvin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce görevlendirilen Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli Şehir Plancısı Mesut Yüksel tarafından hazırlanarak ilgi (b) yazısı ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Orta Mahalle sınırlarında bulunan 220 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-21 olan) ve Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-86 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır. Bahse konu talebin sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre değerlendirilmek üzere İmar komisyonuna havalesine ; 

3. Artvin İl Özel İdaresi’nin ilgi (c) yazısı ile Başkanlığımıza sunmuş olduğu, Artvin İli, Merkez İlçesi, Salkımlı köyü muhtelif yerlerine ait Nazım İmar Planı (plan işlem numarası NİP-16392-22 olan) ve Uygulama İmar Planı (plan işlem numarası UİP-7328-87 olan) değişiklik dosyasının evrakları Müdürlüğümüzce incelenmiş olup evrak eksikliği bulunmamaktadır. Bahse konu talebin sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre değerlendirilmek üzere İmar komisyonuna havalesine ; Belediye Meclisinin 06/09/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi. 
Madde-7) Başkanlığımızın daha önce almış olduğu 06/04/2016 tarih ve 40 sayılı Meclis Kararının 11. Maddesinin 3. paragrafında bulunan “özel şahıslar” cümlesinden sonra gelmek üzere;(“ Özel Şahıslar” ibaresinin yanlışlıklara mahal vermemesi ve daha açıklayıcı olması için )“ve kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olmayan diğer tüm özel kuruluşlar, özel şirketler vb.” metninin eklenerek aşağıdaki gibi ;
Artvin Merkez sınırları içinde bulunan alanlarda özel şahıslar, kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olmayan diğer tüm özel kuruluşlar, özel şirketler vb. tarafından yapılan/yaptırılan ve Başkanlığımıza sunulan imar plan değişikliklerinin harçlandırılması ile ilgili konu İmar Komisyonunca görüşülmüş olup; 24/03/2016 gün ve 2016/2 sayılı Komisyon Raporu doğrultusunda alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir:
- Artvin İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan alanlarda, özel şahıslar, kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde olmayan diğer tüm özel kuruluşlar, özel şirketler vb.  tarafından yapılan/yaptırılan ve Başkanlığımıza sunulan imar planı değişiklik taleplerinin harçlandırılması konusu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.02.2016 tarih ve 6 sayılı yazısı sonrasında Meclise, Artvin Belediyesi Meclisinin ise 02.03.2016 tarih ve 21 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'na havale edilmiştir. Artvin İli, Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan alanlarda, özel şahıslar tarafından yapılan/yaptırılan ve Başkanlığımıza sunulan imar planı değişiklik taleplerinin harçlandırılması, komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu; 
   
1. 0 ile 1000 m² arası (1000 m² dahil) büyüklükte alanı kapsayan plan değişikliği teklifi ücreti= 1000 TL
2. 1001 m² ile 3000 m² arası (3000 m² dahil) büyüklükte alanı kapsayan plan değişikliği teklifi ücreti= 1500 TL
3. 3001 m² ve üstü büyüklükte alanı kapsayan plan değişikliği teklifi ücreti= 2000 TL 

olacak şekilde belirlenmesine, Belediye Meclisinin 06/09/2017 günlü oturumunda oy birliği ile karar verildi. 
Gündemde başka konu bulunmadığından tutulan tutanak üyelere okundu, oy birliği ile onaylanarak 06/09/2017 günlü oturumuna son verildi.